چاپ
بازدید: 764

هدف: آشنایی با مفاهیم، کاربردها، روابط ریاضی و تحلیل ماشین های الکتریکی مختلف شامل جریان مستقیم، القایی، سنکرون و مغناطیس دائم

 

مراجع پیشنهادی:

1-       Analysis of Electrical Machinery and Drive Systems, second Edition, P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoof. 2002.

2-       Dynamic Simulation of Electric Machinery using MATLAB/SIMULINK, C. M. Ong, 1998.

ارزشیابی:

میان ترم اول میان ترم دوم تمرین و مینی پروژه ها پروژه پایان ترم
20% - 40% - 40%

موضوعات:

ردیف موضوع تمرین سری مرجع
1 معرفی درس: جایگاه-اهمیت-کاربرد-ارزشیابی    
2 ماشین های الکتریکی جریان مستقیم 1 فصل 2 مرجع 1
3 ابزارها: خطی سازی، تبدیل لاپلاس، تابع انتقال، شبیه سازی در MATLAB   فصل 2 و 8 مرجع 1
4 تئوری فریم مرجع 2 و شبیه سازی فصل 3 مرجع 1
5 ماشین های الکتریکی القایی 3،  4 و 5 فصل 4 مرجع 1
6 ماشین های الکتریکی سنکرون 6 فصل 5 مرجع 1
7 ماشین مغناطیس دائم   فصل 6 مرجع 1 و ...
8 ترانسفورماتورها    

نمونه سوال امتحانی

پایان نیمسال 1

پایان نیمسال 2

میان نیمسال 1

 پروژه پایانی

نیمسال اول 96-97