چاپ
بازدید: 328
87-94 شرکت تجهیزات ابزارآزما مدیر عامل
90-93 موسسه آموزش عالی خراسان مدیر گروه برق
93-94 موسسه آموزش عالی خراسان معاون آموزشی